ALGEMENE OFFERTE-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN WAYERS MEUBELS

 

Deze Algemene offerte, leverings- en betalingsvoorwaarden hebben betrekking op een (voorgenomen) samenwerkingsovereenkomst tussen de volgende partijen:
De leverancier c.q. inschrijver hierbij te noemen; Wayers Meubels en De opdrachtgever c.q. aanvrager hierbij te noemen; Opdrachtgever

Artikel 1 WERKINGSSFEER

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tot levering en montage van betimmeringen, projectinrichtingen, keuken/winkelinrichtingen, meubelen en stofferingen alsmede op alle andere goederen, die in het werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen, dan wel anderszins.

2. Behoudens het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn de door opdrachtgever gehanteerde Algemene (Inschrijvings)Voorwaarden niet van toepassing tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wayers Meubels zijn aanvaard.

Artikel 2 AUTEURSRECHT

1. Wayers Meubels behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht – het eigendom van Wayers Meubels.

2. Zonder schriftelijke toestemming van Wayers Meubels mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

3. De door Wayers Meubels verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes moeten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat Wayers Meubels geen opdracht voor de uitvoering van het werk zal worden verleend, franco aan Wayers Meubels zijn teruggezonden, en indien het om digitale bestanden gaat worden deze gewist en/of vernietigd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in artikel 2, lid 2 en 3, is terzake van schadevergoeding aan Wayers Meubels een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave c.q offerte, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Wayers Meubels aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan het eigendom en auteursrechten niet over naar de opdrachtgever maar blijven te aller tijden het eigendom van Wayers Meubels mits anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 BUITEN DE OPDRACHT VALLENDE POSTEN

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:
a. Grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren;
b. De meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de Wayers Meubels zelve te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
c. kitwerk.
d. Kranen en aansluiten op water, afvoer en electra.

Artikel 4 OFFERTES

1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering conform bovengenoemde eisen en voorwaarden. De termijn, gedurende welke Wayers Meubels zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is één maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter/langer als in de offerte is aangegeven.

2. Wayers Meubels is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Wayers Meubels verricht en/of geleverd moeten worden.

3. Een offerte is voor Wayers Meubels slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever is medegedeeld. Een offerte welke voor Wayers Meubels op grond van het hier bepaalde bindend is vervalt na verloop van 30 dagen na de offerte datum.

4. Wayers Meubels behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder- meerwerk wordt afgerekend.

5. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Wayers Meubels wordt gegeven, verplicht de opdrachtgever zich de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden (art. 3 leden 3 en 4).

6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen dient deze gebaseerd te zijn op prijsindexcijfers, reeks voor productie binnenland van het CBS.

Artikel 5 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK

1. Wayers Meubels is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.

2. Wayers Meubels aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen.

3. In geval van opdracht neemt Wayers Meubels bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

4. Wenst de opdrachtgever bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakt ontwerp aan Wayers Meubels over te dragen, dan zal deze niet gehouden zijn zulks te aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te nemen, waarbij Wayers Meubels het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en helemaal daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van Wayers Meubels kan niet gevergd worden, dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken, dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op Wayers Meubels wil overdragen.

5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Wayers Meubels verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Wayers Meubels is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enige anderen hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van) de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Wayers Meubels of derden. De opdrachtgever vrijwaart Wayers Meubels geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Wayers Meubels en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolgen van productaansprakelijkheid.

Artikel 6. GUNNING

1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan Wayers Meubels dat hem de opdracht is gegund. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.

2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de gunning aan Wayers Meubels door de opdrachtgever zal Wayers Meubels de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van de datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen 7 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist. Indien binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.

3. Alle prijswijzigingen worden verrekend overeenkomstig het gestelde in artikel 5 lid 6, tenzij de mededeling van de gunning gedaan wordt op een dag liggende na de uiterste datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 5, lid 1, 2e volzin), in welk geval de prijswijzigingen sinds de laatste dag der gestanddoening zullen worden verrekend.

Artikel 7 WIJZIGING

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Wayers Meubels en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 8 ANNULERING

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Wayers Meubels gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is Wayers Meubels gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke Wayers Meubels ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

3. Onder de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Alsdan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverd materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Terzake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.

4. Indien de annulering, zoals vermeld in lid 3, door Wayers Meubels wordt goedgekeurd, is de opdrachtgever terzake van schadevergoeding aan de Wayers Meubels een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

Artikel 9 LEVERTIJD

1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Wayers Meubels . De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Wayers Meubels.

2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is Wayers Meubels derhalve niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst overgaan. Wayers Meubels moet derhalve eerst terzake in gebreke worden gesteld en een redelijke termijn worden gegund alsnog na te komen.

Artikel 10 WIJZIGINGEN VAN HET AANGENOMEN WERK

1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw (art. 4), worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid en tegen gangbare prijzen worden verrekend.

Artikel 11 OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden te verstaan, naast hetgeen daar door Wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, iedere van buitenkomende oorzaak, liggend buiten de invloedsfeer van Wayers Meubels, waardoor deze niet in staat is (tijdig) na te komen, werkstakingen in het eigen bedrijf daaronder begrepen.

2. Onder overmacht wordt tevens verstaan als er zich feiten of omstandigheden voordoen, waaronder van de opdrachtnemer in gemoede niet gevergd kan worden dat hij het werk uitvoert.

Artikel 12 UITVOERING VAN HET WERK

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen voor:
a. dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, voorzien is van een verharde weg en deze onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is voorzien van elektriciteit, lucht, water en verwarming en dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de Wayers Meubels zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
f. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is;
g. Er een verticaal transportmiddel van voldoende afmeting (zoals een lift) aanwezig is waarbij gedurende het “inhuizen” naar de verschillende verdiepingen dit transportmiddel onafgebroken ter beschikking staat.
h. Meubels en interieuronderdelen per volle vrachtwagen vanuit Wayers Meubels aan opdrachtgever kan worden aangeleverd.
i. Er geen hulp aan derden (bijvoorbeeld sparingen voor contactdozen) hoeft worden verleend mits anders in de opdrachtomschrijving en aanvraag is omschreven,
j. Het vrijkomend verpakkingsmateriaal van Wayers Meubels kan worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde afvalcontainer.
k. Er gewerkt kan worden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
l. Het opgeleverde meubilair wat altijd door Wayers Meubels veegschoon word opgeleverd niet voorzien hoeft te worden van beschermingsmateriaal ter voorkoming van vuil en schade achteraf. Indien aan bovenstaande niet kan worden voldaan zal Wayers Meubels genoodzaakt zijn het hieraan gekoppelde meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 13 RISICO EN OPSLAG

1. Tenzij Wayers Meubels schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering der goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk vanaf het tijdstip van aanvang der werkzaamheden.

2. Indien buiten de schuld van Wayers Meubels de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Wayers Meubels gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door of vanwege Wayers Meubels op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van Wayers Meubels totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.

2. Voor de duur van het werk wordt de locatie van het werk als bodem van Wayers Meubels beschouwd en geldt naast het eigendomsvoorbehoud, voor alle door of vanwege Wayers Meubels ten behoeve van het werk geleverde goederen een (vuist) pandrecht en wel voor al hetgeen Wayers Meubels van de betreffende opdrachtgever heeft te vorderen, uit welke hoofde dan ook.

3. Indien door derden aanspraak wordt gemaakt op de hierboven onder 4.1 en 4.2 genoemde goederen zal dit door de opdrachtgever direct aan Wayers Meubels worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 15 BETALING

1. Tenzij anders bepaald in de offerte/orderbevestiging zal de betaling als volgt geschieden:
30% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
30% als de goederen voor montage gereed zijn, dan wel de materialen en goederen voor 50% door de opdrachtgever zijn ontvangen;
30% bij de eerste oplevering.
10% na eindoplevering

2. Indien echter blijkt, dat de gereed gekomen goederen moeten worden opgeslagen, zal de betaling opeisbaar zijn op het moment van het voor aflevering gereedkomen der goederen, evenwel onder aftrek van nader te bepalen montagekosten. In dat geval zullen de montagekosten opeisbaar zijn op het moment van de eerste oplevering van het werk.

3. Alle betalingen moeten zonder enige aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van Wayers Meubels of op een door deze aan te wijzen rekening. Indien de opdrachtgever enige termijn niet uiterlijk veertien dagen na de vervaldag betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

4. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever de op dat moment geldende wettelijke EU handelsrente (ex art. 6:119a BW) verschuldigd over het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

5. De opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, met een minimum van euro 500,00 ongeacht de in artikel 15 lid 4 bedoelde rentevergoeding.

Artikel 16 GARANTIE

1. Na de eerste oplevering van het werk gelden de volgende garanties:
a. Garantie op fabricage fouten welke naar hun aard na langere tijd kunnen worden ontdekt. Hierop geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
b. Garantie op merk (inbouw) apparatuur. Hierop gelden de garantie voorwaarden en garantietermijn overeenkomstig met die van de merkleverancier.

2. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.

3. De garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, indien hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van Wayers Meubels door anderen zijn verricht.

4. Geen garantie zal gelden voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of voor door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk, tenzij verricht met uitdrukkelijke goedkeuring van Wayers Meubels.

5. Herstellingen of verandering, welke met lid 4 verband houden, worden door Wayers Meubels niet dan voor rekening van de opdrachtgever uitgevoerd, tenzij Wayers Meubels zijn goedkeuring had gegeven overeenkomstig het in lid 4 bepaalde.

6. Indien een ruimte, waarin het werk wordt aangebracht, vóór de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.

7. Geen garantie geldt t.a.v. glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

8. Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.

9. Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.

Artikel 17 RECLAME

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 7 dagen na de constatering van de gebreken, doch uiterlijk binnen twee maanden na oplevering, schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 18 GESCHILLEN

1. Alle geschillen over de omvang van de offerte, garantie of beroep op een niet toerekenbare tekortkoming, die mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Wayers Meubels naar aanleiding van een door Wayers Meubels verkregen en aanvaarde opdracht, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Wayers Meubels, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. De partijen zijn verplicht alvorens de rechter te adiëren mee te werken aan een regeling in der minne. Indien één der partijen niet medewerkt, zal de rechtbank bij het bepalen van zijn uitspraak hieraan de conclusies verbinden die hij redelijk acht.

Artikel 19 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Wayers Meubels voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.

2. Wayers Meubels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.

3. Wayers Meubels is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

Artikel 20 SLOTBEPALING

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie die van toepassing was op het moment van het tot standkomen van de overeenkomst.

2. Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: Wayers Meubels voorwaarden. Zij zijn ook te vinden op www.wayersmeubels.nl/voorwaarden

Wayers Meubels

Wayers Meubels

Is dé meubelmaker voor jouw meubels op maat, in Tilburg.

Met oog voor detail ontwerpt Ivo ware meesterwerken in zijn werkplaats en plaatst ze perfect afgewerkt bij jou thuis. Ontdek de kunst van maatwerk!

Kapitein Rondairestraat 1c
5015BC Tilburg

info@wayersmeubels.nl
013 744 0398

Alg. Voorwaarden